Algemene voorwaarden klantenkaart

Tuincentrum Eurofleur klantenkaart

1. Algemeen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de tuincentrum Eurofleur klantenkaart. De houder van de tuincentrum Eurofleur klantenkaart heeft bij het invullen van het aanvraagformulier op internet kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

2. Aanvragen.
Iedere klant van boven de 18 jaar kan de klantenkaart van tuincentrum Eurofleur aanvragen in de winkel of via onze website. Pas na de volledige registratie van de klantenkaart via onze website of bij de Infobalie geeft deze recht op het opnemen van jouw tegoeden. Per e-mail adres kan maar 1 klantenkaart worden aangevraagd. De klantenkaart is persoonsgebonden.

3. Mogelijkheden
Met de klantenkaart van Eurofleur spaart u 1% van het bedrag van je aankopen. Bij elke besteding van een €1,- krijg je een punt. Een punt is €0.01,- waard. 100 punten zijn dus €1,- waard. Dit tegoed kan op elk moment worden ingezet als korting op aankopen. Wanneer je jouw tegoed of een deel daarvan in wil zetten als korting, geef je dit aan bij onze caissières. Wanneer de klantenkaarthouder zijn of haar tegoed wil opnemen dient hij of zij de klantenkaart te overhandigen aan de caissière. Op een aantal producten is het niet mogelijk om tegoed te sparen en/of op in te leveren, zoals aanbiedingen, cadeaubonnen en statiegeld. Tegoeden kunnen achteraf niet worden bijgeschreven. Tegoeden op klantenkaart zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

4. Eigendom van de klantenkaart.
De klantenkaart blijft eigendom van tuincentrum Eurofleur. De klantenkaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik. De klantenkaart mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting krijgen of jij de punten van deze transactie. Indien we dit constateren krijg je een waarschuwing en deze punten zullen worden afgeschreven van het saldo. Tuincentrum Eurofleur kan zonder opgaaf van redenen de klantenkaart innemen. Indien de kaarthouder de klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar klantenkaart in te leveren bij het tuincentrum.

5. Wijziging en beëindiging.
Tuincentrum Eurofleur behoudt zich het recht voor om de aan de tuincentrum Eurofleur klantenkaart verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. Tuincentrum Eurofleur behoudt zich tevens het recht voor, het tuincentrum Eurofleur klantenkaart-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in de winkel van tuincentrum Eurofleur en op onze internetpagina. Tevens behouden wij ons het recht voor om een klantenkaart in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen. Het gespaarde aantal punten komt daarmee automatisch te vervallen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij tuincentrum Eurofleur en is niet open voor discussie.

7. Privacy en persoonlijke gegevens.
De door de kaarthouder ingevulde gegevens op internet en de aankopen van de kaarthouder worden opgenomen in het tuincentrum Eurofleur gegevensbestand en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Tuincentrum Eurofleur kan de gegevens gebruiken voor het informeren van klantenkaarthouders over extra voordelen en voor analysemogelijkheden. Persoonsgegevens worden door tuincentrum Eurofleur nooit aan derden verstrekt, tenzij tuincentrum Eurofleur daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen van de kaarthouder kunnen worden doorgegeven op onze internetpagina.

8. Aansprakelijkheid.
Tuincentrum Eurofleur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de tuincentrum Eurofleur klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de tuincentrum Eurofleur klantenkaart. Bij een vermoeden van fraude, misbruik of ander misplaatst gedrag heeft tuincentrum Eurofleur het recht om de voordelen die aan het gebruik van de tuincentrum Eurofleur klantenkaart verbonden zijn niet te verstrekken en de klantenkaart te laten vervallen.

9. Slotbepaling.
Tuincentrum Eurofleur behoud zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn bij tuincentrum Eurofleur in te zien. Door gebruik te blijven maken van de tuincentrum Eurofleur klantenkaart ga je akkoord met de wijzigingen van deze algemene voorwaarden. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Vacatures